Statut

logo-390STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej Grupy Działania„Wspólny Trakt”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie – lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1) realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica;
2) aktywizowanie ludności wiejskiej i rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich;
3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich w Polsce i za granicą;
4) mobilizowanie ludności w/w gmin do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
5) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,
6) rozwój edukacji i sportu na terenach wiejskich,
7) wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów:
a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
b) poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami;
c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.
8) działania mające na celu pobudzenie: aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
9) wspieranie rozwoju usług turystycznych i usług okołoturystycznych w celu zwiększenia dochodów i zasobności mieszkańców gmin,
10) tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej,
11) promocja wolorów lokalnych: na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w dziedzinie produktów, usług, kultury i sztuki,
12) wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego i międzyregionalnego,
13) działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
14) wdrażanie projektów współpracy z innymi LGD na Mazowszu, w kraju i za granicą.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Skaryszew, województwo mazowieckie.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 7 marca 2007
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015.378), ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015.349) oraz niniejszego statutu
i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) wdrażanie do realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 poprzez działania informacyjne, promocyjne i tworzenie oraz realizację Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) wdrażanie innych programów operacyjnych obowiązujących dla Polski.
3) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu,
4) organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kultury finansowanie,
5) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
6) promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji lokalnej strategii rozwoju,
7) informowanie, pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie zasad przyznawania, przygotowywania i realizacji projektów w ramach PROW na lata 2014-2020 i lokalnej strategii rozwoju,

§ 8.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków i zatrudnionych pracownikach.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską oraz wystawioną na piśmie rekomendację od co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Osoba fizyczna, reprezentująca osobę prawną, nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym może być w szczególności każda z gmin wymienionych w ust.1 oraz inne osoby prawne działające aktywnie na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, które utożsamiają się z celami działania Stowarzyszenia.

§ 11.

Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§12.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji;
2) przestrzegać postanowień Statutu;
3) opłacać składki członkowskie;
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym;
4) brać udział w imprezach kulturalnych

§ 13.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
1) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
2) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu zwykłą większością głosów;
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia;
b) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
c) cofniecie rekomendacji o której mowa w § 10 pkt 1
3) braku wpłaty składek członkowskich przez okres jednego roku.
4) śmierci.

§ 14.

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia członków zwykłych
i wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu. Do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia w przedmiocie wykluczenia Członka Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków, Członek którego dotyczy uchwala o wykluczeniu, jest zawieszony we wszystkich uprawnieniach związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Rada;
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 16.

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby nie rzadziej niż raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu Członków w pierwszym terminie winna uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do glosowania W przypadku, kiedy w Walnym Zebraniu wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania, po 30 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie. W tym terminie może ono obradować i podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy co najmniej 1/5 Członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia ( w tym LSR);
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady;
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i Rady;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD;
5) udzielenie absolutorium Zarządowi;
6) uchwalanie Statutu i jego zmian;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
11) uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady;
12) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zdobycia nieruchomości;
13. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę do której Zarząd był upoważniony;
14. ustalenie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich i wkładów
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.

§ 18.

1. Zarząd składa się z Prezesa, trzech Wiceprezesów i pozostałych członków zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków W skład Zarządu wchodzi 6-8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków,
w tym reprezentanci każdej z czterech gmin objętych LSR.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach Zebraniu.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
4) zwoływanie Walnego Zebrania;
5) zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych do wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
6) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
7) kierowanie procesem opracowywania LSR,
8) zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów
9) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
10) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes zarządu.

§ 19.

Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje wykonuje prace organizacyjne i przygotowawcze.

§ 20.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 4 Członków Komisji Rewizyjnej w tym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Komisji wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
3. Komisja konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia
2) kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie;
3) występowanie do walnego zebrania o udzielenie absolutorium członkom Zarządu
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 21

1. Rada Stowarzyszenia składa się 12-14 osób przy zachowaniu następującej struktury: Przewodniczący Rady, 3 Zastępców Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady.
W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich gmin, będących członkami LGD.
2. Rada konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, w terminie niezwłocznym.
3. Skład Rady musi zapewniać spełnienie wymagań określonych w art. 32 ust. 2 lit. b
i art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.
4. Do kompetencji Rady należy:
1) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.
2) Decyzje Rady są jawne i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 22.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu.

§ 23.

1. Majątek Stowarzyszenia mogą tworzyć składki członkowskie, darowizny, zapisy, subwencje, dochody z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 24.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

Tekst jednolity statutu przyjęto – Jedlanka Stara, dnia 23 października 2015 rok