LGD ,,Wspólny Trakt”?

Co to jest LGD ,,Wspólny Trakt”

Członkowie Stowarzyszenia DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską oraz wystawioną na piśmie rekomendację od co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
2. Osoba fizyczna, reprezentująca osobę prawną, nie może być jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym może być w szczególności każda z gmin wymienionych w ust.1 oraz inne osoby prawne działające aktywnie na rzecz rozwoju obszaru działania Stowarzyszenia, które utożsamiają się z celami działania Stowarzyszenia.