Aktualizacja LSR Wspólny Trakt 08.04.2022

                 W dniu 8 kwietnia 2022  roku o godz. 1700 (II termin) w Folwarku „Bancer”, adres: Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew,odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2021r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
za rok 2021.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwał:

–   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2021r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków
za 2021r. – imiennie.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2021 r. na fundusz statutowy.

12. Omówienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt” na lata 2016-2024 i podjęcie uchwały.

13. Omówienie zmian do Karty Oceny Zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji

i podjęcie uchwały w tej sprawie.

14. Omówienie zmian do Statutu i podjęcie uchwały w tej sprawie.

15. Sprawy różne. 16. Zakończenie obrad Walnego Zebrania