POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 17.05.2018r.

W dniu 17.05.2018 r. o godz. 900 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2018/G

Rada przystąpiła do oceny wniosków w ramach naboru 1/2018/G Przedsięwzięcie 2.1.1 „Są wśród nas” zgodnie z procedurą, pierwszym elementem było podpisanie deklaracji bezstronności.

W ramach naboru 1/2018/G zgodnie z zakresem tematycznym §2. ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 60 000 zł

W ramach naboru przyjęto i zarejestrowano 8 wniosków na łączną kwotę  47 270 ,00 zł        

Anna Kasińska – pracownik biura LGD przeprowadziła wstępną weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G.

Dalszej ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonym w PROW na lata 2014-2020.

Następnie pracownik biura przygotował propozycję oceny zgodności z LSR  oraz propozycję oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Ze względu na to, że wśród złożonych wniosków, nie było projektów niewybranych do dofinansowania, nie spełniających oceny wstępnej i niezgodnych z LSR, odstąpiono od tworzenia list takich operacji. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Szczegóły na załączonych dokumentach;

VII 88 18 Uchwała

VII 88 18 wstępna lista wniosków o powierzeniu grantu zgodnych z LSR 1

VII 88 18 wstępa lista wniosków o powierzeniu grantu zgodnych z LSR 2

Protokół 17.05.18 1

Protokół 17.05.18 2

Protokół 17.05.18 3

Protokół 17.05.18 4

Protokół 17.05.18 5

Protokół kom sk. 17.05.18 1

Protokół kom sk. 17.05.18 2

Protokół kom sk. 17.05.18 3

Protokół kom sk. 17.05.18 4

Protokół kom sk. 17.05.18 5

Protokół kom sk. 17.05.18 6

Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny przysługuje prawo  wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na stronie internetowej listy Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz wysłania informacji o wynikach wstępnej oceny.

 Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • oznaczenie LGD właściwego do rozpatrzenia odwołania;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza
  lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Każdemu wnioskodawcy przysługuje w wyznaczonym terminie odwołanie od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, w związku z powyższym lista wniosków wybranych do powierzenie grantów w ramach limitu dostępnych środków może ulec zmianie.

Odwołanie wnosi się na formularzu udostępnionym przez LGD i składa osobiście lub przez osoby upoważnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika w biurze LGD. Wzór formularza odwołania dostępny jest na stronie LGD pod linkiem: www.wspolnytrakt.pl

Wzór-protestu_LGD_Wspólny-Trakt