Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne 21 maja 2019r

Wielu mieszkańców z terenu gmin: 
Iłża, Kowala, Skaryszew, Wierzbica uczestniczyło w szkoleniu

nt. rozpocząć lub rozwinąć prowadzoną działalność gospodarczą na terenie wiejskim.

W spotkaniu omówione zostały m.in.

– możliwości włączenia się do realizowanych projektów oraz potencjalnych korzyści

– możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym w ramach realizowanych projektów

Materiały ze szkolenia poniżej;

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów. Wybór oferty na wykonanie inwestycji, tj. wykonanie robót budowlanych oraz dostawę towaru lub usługi w ramach PROW 2014-2020 tylko w trybie konkurencyjnym

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Portal jest dostępny od 18 marca 2017 r. pod adresem www.portalogloszen.arimr.gov.pl Czytaj dalej

POSIEDZENIE RADY LGD ”WSPÓLNY TRAKT” – wybór wniosków do dofinansowania, nabór 2/2016 – listy rankingowe i protokoły

W dniu 18.01.2017 r. o godz. 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonego naboru nr 1/2016, 2/2016, 3/2016:

 Porządek Posiedzenia Rady
 Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr I/17

 

 1. Otwarcie posiedzenia Rady.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2016, 2/2016, 3/2016.
 5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD: wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).
 6. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
  z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
 7. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
 8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie Posiedzenia Rady.

W ramach naboru nr 2/2016 zgodnie z zakresem tematycznym Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi dla:

 1. Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju:

510 000 zł

 1. Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie:

600 000 zł

W ramach pierwszego przedsięwzięcia nie przyjęto żadnego wniosku, w ramach drugiego przedsięwzięcia zarejestrowano 5 wniosków na łączną kwotę 910 274,60 zł.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie ocenę wstępną.

 

 

Przedsięwzięcia 4.2.1 Niska emisja =zdrowsze i tańsze życie

Lista operacji wybranych i niewybranych (rankingowa)

 

Przedsięwzięcia 3.2.1 Wypoczynek i rekreacja dla rozwoju

Lista operacji wybranych i niewybranych (rankingowa) – brak wniosków Czytaj dalej

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt”

Uprzejmie zapraszam Członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na Posiedzenie  Nr I/17 w dniu 18.01.2017r. (środa) o godzinie 1000, które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.