OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Przedsięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie o naborze 3 2017 – infrastruktura – PDF

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI – PDF

ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE 2014-2020 – PDF

Załącznik nr 1_do Wytycznych 16.05.2017 3.1.1 infras II