OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków od dnia 7 czerwca 2017 r. do dnia 23 czerwca 2017r do godz. 1400

Ogłoszenie o naborze 2 2017 – rozwijanie działalności gospodarczej – PDF Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie: Przedsięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późniejszymi zmianami).

Ogłoszenie o naborze 2 2017 – rozwijanie działalności gospodarczej – PDF

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI – PDF

ANKIETA DLA BENEFICJETA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DOFINANSOWANIE 2014-2020 – PDF

Planowane do osiągnięcia w i – Rozwój działalności gospodarczej – PDF