OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 18 sierpnia 2022r. od godz. 8.00 do dnia 8 września 2021r. do godz. 1400

Formularze wniosków:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 18 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 8 września 2022r do godz. 1400

Formularze wniosków:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XVII/21 w dniu 29.11.2021r

Uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr XVII/21
w dniu 29.11.2021r. (poniedziałek) o godzinie 1530, które odbędzie się w biurze LGD Wspólny Trakt w Urzędzie Gminy Kowala, sala konferencyjna

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady
 Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr XVII/21 w dniu 29.11.2021r.

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
  4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021.
  5. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

  • Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
    z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
  • Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
  • Wolne głosy, wnioski i zapytania.

Zakończenie Posiedzenia Rady.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR