OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 18 sierpnia 2022r. od godz. 8.00 do dnia 8 września 2021r. do godz. 1400

Formularze wniosków:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 18 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 8 września 2022r do godz. 1400

Formularze wniosków:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

Aktualizacja LSR Wspólny Trakt 08.04.2022

                 W dniu 8 kwietnia 2022  roku o godz. 1700 (II termin) w Folwarku „Bancer”, adres: Modrzejowice 21, 26-640 Skaryszew,odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad zebrania

5. Przyjęcie regulaminu obrad.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2021r.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
za rok 2021.

9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

10. Dyskusja

11. Podjęcie uchwał:

–   w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt” za 2021r.

– w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków
za 2021r. – imiennie.

– w sprawie przeniesienia zysku z 2021 r. na fundusz statutowy.

12. Omówienie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Wspólny Trakt” na lata 2016-2024 i podjęcie uchwały.

13. Omówienie zmian do Karty Oceny Zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji

i podjęcie uchwały w tej sprawie.

14. Omówienie zmian do Statutu i podjęcie uchwały w tej sprawie.

15. Sprawy różne. 16. Zakończenie obrad Walnego Zebrania