LSR 2007-2006

Program Leader obejmuje szereg instrumentów wspierających przemiany obszarów wiejskich w kierunku rozwoju wielofunkcyjnego i poprawy standardu życia. Rozsądnie skonstruowana strategia pozwoli lokalnej grupie działania na rozwój zasobów ludzkich, wzrost aktywności ludności, ogólnej świadomości, co do możliwości gospodarowania na obszarach wiejskich. Odpowiedzialność za rozwój na terenie gmin Kowala, Skaryszew i Wierzbica wzięli na siebie przedstawiciele trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.

Z uwagi na zdiagnozowane uwarunkowania rozwoju obszaru LGD „Wspólny Trakt”, realizację LSR oparto o jak najlepsze wykorzystanie posiadanych walorów naturalnych i kulturowych, w powiązaniu z rozwojem w sferze społeczno-gospodarczej i społecznej.

W perspektywie długofalowej podejmowane działania powinny zmierzać do zrównoważonego rozwoju obszaru LGD oraz poprawy jakości życia mieszkańców osiągając efekt synergii. Przeprowadzona diagnoza wskazała, jakie obszary powinny być stymulowane w pierwszej kolejności. Niezbędne jest podjęcie działań w kierunku rozwoju przedsiębiorczości i zdywersyfikowania działalności gospodarstw rolnych. Zauważalne jest zbyt duże powiązanie źródła uzyskiwania dochodów z rolnictwem. Ogromny potencjał terenu LGD, w sferze rozwoju funkcji turystycznej oraz zachowanie dla kolejnych pokoleń przyjaznego środowiska pracy, rekreacji i wypoczynku wymaga jednak budowania specjalistycznej oferty turystycznej w oparciu o walory środowiska przyrodniczegooraz tradycje i zwyczaje.

Zachowana na tych terenach tradycja targów końskich oraz przygotowywana oferta rekreacji i sportu ze wskazaniem na turystę, to podstawowe założenia strategii. Rozwój gmin odbywać się będzie w oparciu o wdrażanie LSR, zgodnie z zapisami tego dokumentu.

W myśl postanowień statutu siedzibą Stowarzyszenia jest Skaryszew. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Stowarzyszenie zawiązano na czas nieokreślony, zaś rozwiązaniu może ulec na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Statutowym celem głównym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, poprzez: realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania (LGD) w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin: Kowala, Skaryszew, Wierzbica; aktywizowanie ludności wiejskiej; promocję obszarów wiejskich położonych w w/w gminach; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach; mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w w/w gminach; realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru w/w gmin; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach; rozwój edukacji i sportu na terenach wiejskich; wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczyniające się do osiągnięcia następujących celów: poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, poprawy stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie gospodarowania gruntami, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej; działania mające na celu pobudzenie: aktywności zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich; wspieranie rozwoju usług turystycznych i usług okołoturystycznych w celu zwiększenia dochodów i zasobności mieszkańców gmin; tworzenie warunków umożliwiających zachowanie dziedzictwa i tożsamości kulturowej; promocja walorów lokalnych: na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w szczególności w dziedzinie produktów, usług, kultury i sztuki; wspieranie powstawania i działalności partnerstwa międzysektorowego i międzyregionalnego; działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych, i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Wyznaczone cele ogólne i szczegółowe w ramach niniejszego dokumentu dotyczące obszaru LGD zakładają realizację projektów innych niż oś 4 Leader PROW na lata 2007-2013.
Na obszarze LGD realizowane będą zadania wynikające z osi priorytetowych RPO Województwa Mazowieckiego, w tym infrastruktura transportowa i społeczna, ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka oraz budowa społeczeństwa informacyjnego. Realizacji celów przyczynią się również środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. LGD zakłada pozyskiwanie środków na realizację celów z różnych źródeł finansowania.

Wykorzystanie innych, możliwych programów unijnych w celu wsparcia działań i projektów realizowanych przez LGD, pozwoli na pełne i kompleksowe wypełnienie założonych celów Lokalnej Strategii Rozwoju. Aktywne wykorzystanie efektów realizacji projektów realizowanych zwłaszcza w ramach PO KL pozwoli zwiększyć kompetencje, mobilność i poziom integracji społecznej regionu, co jest kluczowym elementem poprawy konkurencyjności regionu, ale także wypełniania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

 Działania wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w istotny sposób przyczynią się do rozwoju opisywanego regionu. Wpływ realizacji Strategii na rozwój obszaru może wystąpić w dwóch obszarach. Pierwszy to wpisanie się w realizację celów strategicznych i działań zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Natomiast drugi to zgodność z celami strategicznymi i operacyjnymi rozwoju gmin tworzących Lokalną Grupę Działania.

Działania zapisane w LSR ukierunkowane z jednej strony na realizację projektów promujących i rozwijających walory turystyczne i rekreacyjne, a z drugiej na aktywizację mieszkańców, w tym rozwijanie przedsiębiorczości bezpośrednio wpisują się w realizację obszarów priorytetowych rozwoju województwa mazowieckiego.

Niekorzystne zmiany gospodarcze, które zaszły w ostatnich latach na obszarach wiejskich, istotnie wpłynęły na zmianę postaw społecznych, w szczególności na pojawienie się poczucia rezygnacji wobec braku perspektyw, nieufność i zamknięcie się wobec otoczenia. Sytuacja ta wymaga podjęcia działań w celu zmobilizowania i zaktywizowania społeczności, poprawy świadomości, ale również przyczynienia się do zwiększenia perspektyw i możliwości rozwoju obszaru objętego niniejszą Strategią. Bodźcem do zmian powinno stać się wsparcie finansowe obejmujące pomoc we wdrożeniu opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Możliwość skorzystania ze środków unijnych pozwoli na przywrócenie równowagi pomiędzy zasobami historyczno-kulturowymi, naturalnymi, gospodarką oraz potrzebami społecznymi w zakresie możliwości godnego życia, tj. osiągnięcia odpowiednich dochodów, dostępie do szeroko rozumianej infrastruktury odpowiedniej jakości, oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.