Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. „Są wśród nas”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje, iż dnia 21 listopada 2018r. podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00019-6935-UM0720019/18 z Województwem Mazowieckim z siedzibą
w Warszawie na pierwszy projekt grantowy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność
” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt. Są wśród nas w zakresie: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez zrealizowanie 7 działań do końca 2019r. mających zwrócić uwagę społeczności lokalnej na grupy defaworyzowane i ich problemy na obszarze LGD „Wspólny Trakt” .

Na ten projekt LGD „Wspólny Trakt” pozyskała środki finansowe z EFRROW o łącznej wartości 41 070,00 zł .

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „WSPÓLNY TRAKT” – 17.05.2018r.

W dniu 17.05.2018 r. o godz. 900 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6 (w budynku Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 19) odbyło się Posiedzenie Rady, dotyczące oceny i wyboru operacji w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2018/G

Rada przystąpiła do oceny wniosków w ramach naboru 1/2018/G Przedsięwzięcie 2.1.1 „Są wśród nas” zgodnie z procedurą, pierwszym elementem było podpisanie deklaracji bezstronności.

W ramach naboru 1/2018/G zgodnie z zakresem tematycznym §2. ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami, limit środków w ogłoszonym naborze wynosi 60 000 zł

W ramach naboru przyjęto i zarejestrowano 8 wniosków na łączną kwotę  47 270 ,00 zł        

Anna Kasińska – pracownik biura LGD przeprowadziła wstępną weryfikację wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G.

Dalszej ocenie podlegają wyłącznie wnioski, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • zakres tematyczny operacji zgodny jest z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 • weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonym w PROW na lata 2014-2020.

Następnie pracownik biura przygotował propozycję oceny zgodności z LSR  oraz propozycję oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

Wszystkie przyjęte i zarejestrowane wnioski w ramach ogłoszonych naborów przeszły pozytywnie weryfikację wstępną.

Ze względu na to, że wśród złożonych wniosków, nie było projektów niewybranych do dofinansowania, nie spełniających oceny wstępnej i niezgodnych z LSR, odstąpiono od tworzenia list takich operacji. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie. Szczegóły na załączonych dokumentach;

VII 88 18 Uchwała

VII 88 18 wstępna lista wniosków o powierzeniu grantu zgodnych z LSR 1

VII 88 18 wstępa lista wniosków o powierzeniu grantu zgodnych z LSR 2

Protokół 17.05.18 1

Protokół 17.05.18 2

Protokół 17.05.18 3

Protokół 17.05.18 4

Protokół 17.05.18 5

Protokół kom sk. 17.05.18 1

Protokół kom sk. 17.05.18 2

Protokół kom sk. 17.05.18 3

Protokół kom sk. 17.05.18 4

Protokół kom sk. 17.05.18 5

Protokół kom sk. 17.05.18 6

Od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny przysługuje prawo  wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na stronie internetowej listy Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz wysłania informacji o wynikach wstępnej oceny.

 Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i powinno zawierać:

 • oznaczenie LGD właściwego do rozpatrzenia odwołania;
 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • numer wniosku o powierzenie grantu nadany przez LGD;
 • wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza
  lub wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
 • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

Każdemu wnioskodawcy przysługuje w wyznaczonym terminie odwołanie od liczby punktów uzyskanych w ramach oceny, w związku z powyższym lista wniosków wybranych do powierzenie grantów w ramach limitu dostępnych środków może ulec zmianie.

Odwołanie wnosi się na formularzu udostępnionym przez LGD i składa osobiście lub przez osoby upoważnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika w biurze LGD. Wzór formularza odwołania dostępny jest na stronie LGD pod linkiem: www.wspolnytrakt.pl

Wzór-protestu_LGD_Wspólny-Trakt

 

Spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, m.in. stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, klubów sportowych terenu Gminy Wierzbica, na spotkanie animacyjne dotyczące włączenia mieszkańców Gminy w proces przygotowania do konkursu grantowego organizowanego przez Lokalną Grupę Działania Wspólny Trakt.

Celem konkursu w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. „Animacja wspiera aktywność” jest wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz integracji
i rozwoju społeczności lokalnych, w tym rozwój edukacji ustawicznej. 

W ramach planowanego konkursu grantowego, przewidywane jest przyznanie środków na projekty przygotowane przez organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki kultury, biblioteki, itp. z obszaru LGD „Wspólny Trakt” (gminy: Iłża, Kowala, Wierzbica, Skaryszew). 

Spotkanie odbędzie się w dniu  9 maja 2018 roku (środa), o godzinie 13.30, w Urzędzie Gminy w Wierzbicy (sala konferencyjna).

24-27.04.2018_Prezentacja_seminarium_informacyjne_LGD