II Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie”

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gmin Kowala, Iłża, Skaryszew i Wierzbica do udziału w II Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie”, które odbędzie się w dniu 16 września 2022, w Świetlico-Strażnicy w Jedlance Starej, gm. Iłża. Rozpoczęcie forum o godzinie 14.00

Link do Formularza zgłoszeniowego na II Forum Organizacji Pozarządowych „Sieć na Trakcie”👉https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5lCmRvknyxpWJENi4blihgBhjUhTlGrKYLe3fkep2sQ9RCg/viewform?usp=sf_link

Szczegóły wydarzenia znajdują się w załączonym programie. 

Celem forum jest integracja, wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, a przedstawicielami samorządów współpracujących z sektorem pozarządowym oraz wzmocnienie dialogu przekładającego się na usprawnienie współdziałania i profesjonalizację działań organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gmin: Iłża, Kowala, Skaryszew i Wierzbica. Forum ma charakter edukacyjny, będzie płaszczyzną do spotkania się i refleksji praktyków i ekspertów zajmujących się problematyką organizacji pozarządowych oraz wspieraniem inicjatyw na rzecz integracji i rozwoju społeczności lokalnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, serdecznie prosimy o kontakt:
Paweł Piasek – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”
tel. 504 094 459, e-mail: lgd@wspolnytrakt.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2022 – Rozwój działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 18 sierpnia 2022r. od godz. 8.00 do dnia 8 września 2021r. do godz. 1400

Formularze wniosków:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 18 sierpnia 2022 r. od godz. 8:00 do dnia 8 września 2022r do godz. 1400

Formularze wniosków:

https://mazowieckie.ksow.pl/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-lsr/ii-operacje-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej

Spotkania konsultacyjne lokalnych społeczności należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”

W dniach 11 i 12 lipca 2022 roku, odbyły się spotkanie konsultacyjne lokalnych społeczności należących do obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”. Cykl spotkań w dniu 11 lipca 2022 r. rozpoczął się od wizyty w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży gdzie prowadzono rozmowy z mieszkańcami Gminy. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Paweł Piasek powitał zebranych, a następnie przedstawił i przekazał głos prowadzącej Pani Marzenie Cieślak. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbyły się konsultacje w Gminie Wierzbica. Zebranie otworzyła sekretarz gminy Pani Renata Leśniewska-Grzywacz, która w kilku słowach przedstawiła cel spotkania, a także zaznaczyła jak duże ma ono znaczenie dla okolicznych mieszkańców.Dzień 12 lipca rozpoczął się od warsztatów w Gminie Kowala, które otworzył Pan Wójt Dariusz Bulski, witając przybyłych uczestników. Następnie przekazał głos Prezesowi stowarzyszenia Pawłowi Piaskowi, który pokrótce przedstawił możliwości i kierunki działania LGD. O godzinie 15:00 w Gminie Skaryszew odbyły się już ostatnie konsultacje przewidziane w programie. Pan Robert Faryna – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew powitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Pan Paweł Piasek, który merytorycznie przedstawił założenia niniejszego zgromadzenia. Warsztaty w każdej z poszczególnych gmin poprowadziła Pani Marzena Cieślak. Konsultacje dotyczyły przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Spotkanie było poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Omówione również zostały mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru LSR. Zaproszeni zostali mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele urzędów gmin, radni, sołtysi, ośrodki pomocy społecznej, gminne biblioteki, szkoły, organizacji społeczne, lokalni liderzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych tj. Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Stowarzyszenia, Kluby Seniora +, a także przedsiębiorcy z terenu gmin.Spotkania miały charakter ogólnodostępny, aby umożliwić udział w nich każdej zainteresowanej osobie. Wszyscy uczestnicy byli niezwykle zaangażowani, a spotkania odbyły się pod znakiem dyskusji, inspirujących pomysłów, a także rozwiązywania ewentualnych przeszkód. Znaczna frekwencja w poszczególnych gminach dowodzi iż społeczeństwo obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” chce aktywnie uczestniczyć i mieć wpływ na zmiany zachodzące w swoim otoczeniu, a także ma świadomość, że to właśnie od nich te zmiany zależą.