ZAPROSZENIE NA FORUM „INNOWACJE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO”

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” z siedzibą w Kowali-Stępocinie, zaprasza na spotkania mające na celu utworzenie Forum Innowacji Społecznej, które będzie platformą współpracy podmiotów aktywnych na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt i przyczyni się do rozwoju społecznego. Operacja jest adresowana do instytucji samorządowych (ośrodki pomocy społecznej, MOPS, GOPS, ośrodki kultury/gminne biblioteki, szkoły), organizacji społecznych, lokalnych liderów (m.in. kluby sportowe, KGW, OSP i inne organizacje społeczne), wrażliwych społecznie firm.

Przeprowadzone w trakcie tworzenia LSR spotkania ze społecznością obszaru pokazały, że cechują ją: duża skala problemów społecznych, niski poziom wykształcenia, duża liczba osób wymagających pomocy, patologie. Jednocześnie niewykorzystywany jest dla rozwoju społecznego obszaru LGD potencjał wielu grup społecznych. 

Efektywnemu ograniczaniu skali problemów i wykorzystaniu istniejącego potencjału grup społecznych dla rozwoju obszaru nie sprzyjają: relatywnie niska innowacyjność działań społecznych i ograniczony zakres współpracy odpowiedzialnych i zainteresowanych rozwojem społecznym podmiotów.  

Wśród zaproponowanych rozwiązań znalazły się: uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy grup defaworyzowanych, podnoszenie poziomu wykształcenia, integracji i aktywności społecznej mieszkańców, włączanie grup defaworyzowanych w gospodarkę obszaru LGD. Działania o tym charakterze są na obszarze LGD realizowane, ale w ograniczonym zakresie i w tradycyjny sposób, w niewielkim stopniu są one oparte na współpracy międzysektorowej i wykorzystaniu dobrych praktyk spoza obszaru, a nawet tych występujących punktowo. Dlatego kluczowym działaniem, które może spowodować przyśpieszenie rozwoju społecznego obszaru LGD Wspólny Trakt  jest propagowanie i szersze wdrażanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru LGD i spoza niego.

            Spotkania odbędą się w dniach 4-5 lipca 2022 roku od godziny 16:00 w Modrzejowicach w Folwarku „BANCER”.

            Serdecznie zapraszamy! Zapewniamy materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 601-086-176, 733-828-933, e-mail.: lgd@wspolnytrakt.pl, bądź osobiście w biurze Lokalnej Grupie Działania.