Rada Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt będzie wybierać wnioski

Posiedzenie Rady LGD „Wspólny Trakt” Nr III/17 odbędzie się w dniu 14.07.2017r. (piątek) o godzinie 1000 w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, sala konferencyjna nr 19, piętro I.

Proponowany Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” Nr III/17 w dniu 14.07.2017r.

 Otwarcie posiedzenia Rady.

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (dwóch Sekretarzy Posiedzenia).
  3. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017.
  4. Głosowanie Rady w ramach procedury wyboru operacji przez LGD:

– wypełnienie oświadczeń o związku z projektem (deklaracja bezstronności, oświadczenie o przynależności do grupy interesu).

  1. Ocena wniosków w ramach procedury zgodności operacji z LSR i zgodności
    z lokalnymi kryteriami – podjęcie uchwał.
  2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz podjęcie uchwał o wyborze lub niewybraniu operacji do finansowania.
  3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  4. Zakończenie Posiedzenia Rady.

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, Biuro LGD przekazuje Wnioskodawcy na piśmie informację o wyniku oceny zgodności jego operacji z LSR lub wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. LGD informuje także o ustalonej kwocie wsparcia. W przypadku pozytywnego wyniku wyboru powyższa informacja zawiera także wskazanie, czy w dniu przekazania przez LGD do ZW operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy RLKS. Informację dla wnioskodawców należy sporządzić w formie pisma, podpisanego przez osobę upoważnioną, np. reprezentującą LGD.
2. W przypadku operacji wybranych przez LGD do finansowania, które mieszczą się w limicie środków, możliwe jest, aby powyższa informacja była przekazywana jako skan pisma przesyłany jedynie drogą poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca podał adres email.
W pozostałych przypadkach, skan pisma jest przekazywany drogą poczty elektronicznej, a oryginał pisma – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.