OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie: Przedsięwzięcia określone są w § 2 ust 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2017 poz. 772z późniejszymi zmianami).

Poniżej

Poddziałanie – 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR